THÔNG TIN CHUNG:

Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) là tổ chức khoa học và công nghệ, hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan, chịu sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số C-36/2017/ĐK-KH&CN do Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội cấp ngày 26 tháng 11 năm 2017.

Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) là tổ chức khoa học và công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động và giao dịch.

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kinh tế y tế và quản trị bệnh viện;

Thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng (bao gồm các nghiên cứu can thiệp, đánh giá…) đặc biệt ưu tiên các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe các nhóm dân cư dễ tổn thương như người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cận nghèo.

Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan trong và ngoài nước trong lĩnh vực Hệ thống y tế và Kinh tế y tế. Trung tâm tập trung vào các lĩnh vực như xây dựng các chương trình dự án liên quan đến kinh tế y tế, tài chính y tế thuộc các nội dung huy động, điều phối nguồn lực và phương thức tài chính dịch vụ KCB.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức thuộc chính phủ và phi chính phủ trong các nội dung vận động chính sách, tuyên truyền phổ biến các chính sách y tế như chắm sóc sức khoẻ người nghèo, người cận nghèo và các nhóm cần được hỗ trợ khác.

Dịch vụ khoa học và công nghệ: Chuyển giao công nghệ; tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; tổ chức hội nghị hội thảo khoa học; thông tin khoa học và công nghệ; hợp tác và tư vấn, đánh giá trong lĩnh vực kinh tế y tế và quản trị bệnh viện.

Vận động các nguồn vốn trong và ngoài nước để triển khai các nội dung hoạt động liên quan đến kinh tế y tế, chính sách y tế và quản trị/ quản lý chất lượng bệnh viện, đồng thời góp phần trực tiếp hỗ trợ kỹ thật cho các cơ quan và địa phương có nhu cầu.

Chức năng – nhiệm vụ

Nghiên cứu về kinh tế, tài chính y tế và quản trị/ quản lý chất lượng bệnh viện;

Thúc đẩy áp dụng các nguyên lý kinh tế y tế và quản trị bệnh viện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống, góp phần phát huy những ưu điểm và giảm thiểu những hạn chế trong cung ứng và sử dụng dịch vụ y tế theo những chủ trương, định hướng xã hội hoá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân;

  • Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực kinh tế y tế và quản trị bệnh viện;
  • Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế trong việc nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế y tế và quản trị bệnh viện;
  • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong quản lý y tế và quản trị bệnh viện;
  • Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học trong lĩnh vực kinh tế y tế và quản trị bệnh viện;
  • Thông tin khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kinh tế y tế và quản trị bệnh viện.

14 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline

Hotline

(+84)365 999 115

Email

Email

info@herac.org

Liên hệ

Liên hệ

với HERAC