• Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế

    Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) là tổ chức khoa học và công nghệ, hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan, chịu sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

    2017 THÀNH LẬP TỪ

    HERAC

    TÌM HIỂU THÊM
    Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế

Dịch vụ khoa học và công nghệ

Chuyển giao công nghệ; tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; tổ chức hội nghị hội thảo khoa học; thông tin khoa học và công nghệ; hợp tác và tư vấn, đánh giá trong lĩnh vực kinh tế y tế và quản trị bệnh viện.

Nghiên cứu trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng

Thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng (bao gồm các nghiên cứu can thiệp, đánh giá…) đặc biệt ưu tiên các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe các nhóm dân cư dễ tổn thương như người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cận nghèo.

Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật

Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan trong và ngoài nước trong lĩnh vực Hệ thống y tế và Kinh tế y tế. Trung tâm tập trung vào các lĩnh vực như xây dựng các chương trình dự án liên quan đến kinh tế y tế, tài chính y tế thuộc các nội dung huy động, điều phối nguồn lực và phương thức tài chính dịch vụ KCB.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Báo cáo kết quả các nghiên cứu của HERAC và đồng nghiệp.

DỊCH VỤ CỦA HERAC

Những dịch vụ Khoa học và Công nghệ, Hội thảo, tập huấn và Hợp tác.

Dịch vụ khoa học và công nghệ

Chuyển giao công nghệ; tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; tổ chức hội nghị hội thảo khoa học; thông tin khoa học và công nghệ; hợp tác và tư vấn, đánh giá trong lĩnh vực kinh tế y tế và quản trị bệnh viện.

Nghiên cứu trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng

Thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng (bao gồm các nghiên cứu can thiệp, đánh giá…) đặc biệt ưu tiên các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe các nhóm dân cư dễ tổn thương như người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cận nghèo.

Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật

Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan trong và ngoài nước trong lĩnh vực Hệ thống y tế và Kinh tế y tế. Trung tâm tập trung vào các lĩnh vực như xây dựng các chương trình dự án liên quan đến kinh tế y tế, tài chính y tế thuộc các nội dung huy động, điều phối nguồn lực và phương thức tài chính dịch vụ KCB.

ĐỐI TÁC VÀ NHÀ TÀI TRỢ

Những đối tác và nhà Tài trợ của HERAC

14 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline

Hotline

(+84)365 999 115

Email

Email

info@herac.org

Liên hệ

Liên hệ

với HERAC