Chi phí cho 1 phút ở phòng mổ là bao nhiêu tại Hoa Kỳ?

📊Tìm hiểu chi phí chăm sóc trong phòng mổ

 

Tác giả Christopher P Childers và cộng sự. JAMA Surg. 2018.

 

❓️Câu hỏi

Chi phí cho 1 phút ở phòng mổ là bao nhiêu và điều gì đóng góp vào chi phí này?

🚩Những phát hiện

Trong phân tích cắt ngang này, chi phí trung bình dành cho thời gian sử dụng phòng phẫu thuật trong năm tài chính 2014 đối với các bệnh viện ở California Hoa Kỳ là từ 36 đến 37 USD mỗi phút, tromg đó:

📌$20 đến $21 trong số tiền này là chi phí trực tiếp,

📌$13 đến $14 dành cho tiền lương và phúc lợi

📌$2,50 đến $3,50 dành cho vật tư phẫu thuật.

🚩Ý Nghĩa

Những con số này là ước tính tiêu chuẩn đầu tiên về chi phí phòng mổ; hiểu được thành phần của chi phí sẽ cho phép những người quan tâm đến việc cải thiện giá trị xác định được các mục tiêu mang lại lợi nhuận cao.

 

🪻Giới thiệu

Tìm hiểu chi phí bệnh viện là rất quan trọng đối với việc chăm sóc dựa trên giá trị. Các bệnh viện tính phí cho công ty bảo hiểm và bệnh nhân ở mức cao hơn, mong đợi khoản hoàn trả (doanh thu) lớn hơn chi phí thực tế của họ để tạo ra lợi nhuận.

Trong khi ở các mô hình trả phí theo dịch vụ truyền thống, nhiều dịch vụ hơn đồng nghĩa với nhiều doanh thu hơn thì các mô hình mới, chẳng hạn như thanh toán theo gói, sẽ hoàn trả cho bệnh viện một số tiền nhất định cho đợt phẫu thuật.

📌Các mô hình định suất này tập trung vào kiểm soát chi phí, chuyển gánh nặng giảm thiểu chi phí từ các công ty bảo hiểm sang cho các bác sĩ lâm sàng và quản trị viên.

Ngày càng có nhiều tài liệu mô tả các biện pháp can thiệp tiết kiệm chi phí trong phẫu thuật; tuy nhiên, các ước tính về mức tiết kiệm rất khác nhau và trong khi có vô số lý do có thể giải thích cho sự khác biệt này, chẳng hạn như sự khác biệt trong việc triển khai, cơ sở bệnh viện và nhóm bệnh nhân, những phân tích này thường không thể so sánh được do sự khác biệt trong loại dữ liệu chi phí và phương pháp kế toán được sử dụng.

📌Một ví dụ điển hình của sự khác biệt này là chi phí phòng phẫu thuật (OR cost), với các giá trị được báo cáo dao động rộng rãi, từ 7 USD đến hơn 100 USD mỗi phút, ngay cả trong lĩnh vực phẫu thuật hoặc thủ thuật.

Vào năm 2010, một NC cho thấy không có ước tính chuẩn hóa nào và hầu hết các nguồn hiện có đều báo cáo chi phí bệnh viện, bị xáo trộn bởi các khoản trợ cấp theo hợp đồng và tỷ suất lợi nhuận, đồng thời ít được sử dụng khi đánh giá các biện pháp can thiệp tiết kiệm chi phí.

Do chăm sóc phẫu thuật chiếm gần 1/3 tổng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ và OR- cost là phần đắt thứ hai trong chăm sóc phẫu thuật nên việc có tiêu chuẩn dựa trên dữ liệu về chi phí OR và xác định yếu tố nào đóng góp vào chi phí này là điều cần thiết.

Luật California yêu cầu các bệnh viện báo cáo số liệu tài chính cho Văn phòng Kế hoạch và Phát triển Y tế Toàn Tiểu bang (OSHPD). Nghiên cứu này sử dụng các báo cáo này để tính toán chi phí trung bình của 1 phút thời gian OR, đánh giá sự khác biệt giữa các bệnh viện, hiểu yếu tố nào góp phần tạo ra chi phí và đánh giá chi phí đã thay đổi như thế nào theo thời gian.

 

🌼Phương pháp

🚩Cài đặt dữ liệu

Tập dữ liệu bao gồm Báo cáo Công bố Hàng năm của Bệnh viện California (HADR) trong 10 năm (2005-2014) do OSHPD công bố. Các bệnh viện ở California phải sử dụng hệ thống kế toán của OSHPD và báo cáo thông tin tiết lộ theo hình thức tương đương.

Báo cáo trùng lặp xảy ra khi cơ sở thay đổi quyền sở hữu, giấy phép hoặc ngày trong năm tài chính (FY) của họ.

Để tránh việc tính hai lần, mỗi năm chỉ đưa vào báo cáo dài nhất cho một cơ sở nhất định. Các bệnh viện đặt ra năm tài chính riêng của họ; ví dụ: trong năm tài chính 2014, hầu hết các bệnh viện đều bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 7 năm 2013 hoặc ngày 1 tháng 1 năm 2014. Phân tích này tổng hợp những điều này vào một năm tài chính duy nhất được xác định là năm tài chính 2014.

Các bệnh viện được liên kết theo thời gian bằng cách sử dụng số cơ sở OSHPD, một mã định danh duy nhất dựa trên vị trí.

Dữ liệu cho nghiên cứu này được công bố rộng rãi và không đáp ứng được định nghĩa về nghiên cứu của người tham gia.

Do đó, việc đánh giá của hội đồng đánh giá thể chế đã không được chỉ định, điều này chúng tôi đã xác nhận với hội đồng đánh giá thể chế của Đại học California, Los Angeles, trước khi bắt đầu dự án của chúng tôi.

🚩Bệnh viện bao gồm

Một số bệnh viện ở California không bắt buộc phải gửi tất cả các trang HADR do OSHPD cấp quyền miễn trừ và bị loại khỏi phân tích này.

Trong năm tài chính 2014, các bệnh viện này bao gồm tất cả 34 cơ sở của Kaiser, 4 cơ sở chăm sóc dài hạn, 24 cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần, 2 bệnh viện Shriner và 9 bệnh viện công.

Trong năm tài chính 2014, các bệnh viện bị loại trừ bổ sung là 27 cơ sở tâm thần ngắn hạn, 26 cơ sở chăm sóc dài hạn và 15 cơ sở không báo cáo chi phí phẫu thuật (3 bệnh viện đa khoa ngắn hạn và 12 bệnh viện chuyên khoa ngắn hạn) (Bảng 1 trong Phần bổ sung).

Cơ sở dữ liệu cuối cùng bao gồm 3044 báo cáo tài chính từ năm tài chính 2005 đến năm tài chính 2014; 302 là từ năm tài chính 2014.

🚩Tính chi phí mỗi phút của thời gian phòng mổ

Nội dung mô tả về một số thuật ngữ tài chính chọn lọc có trong Bảng 2.

Nghiên cứu này tập trung vào quan điểm của bệnh viện (tức là chi phí mà bệnh viện cung cấp dịch vụ). Tuy nhiên, tồn tại nhiều quan điểm tài chính bao gồm quan điểm của bệnh nhân (tức là chi phí tự chi trả) hoặc người trả tiền (ví dụ: số tiền Medicare hoàn trả cho bệnh viện), cũng như quan điểm xã hội, bao gồm cả chi phí của bệnh nhân và người trả tiền cùng với chi phí cơ hội về thời gian của bệnh nhân và người chăm sóc, chi phí vận chuyển và ảnh hưởng đến năng suất trong tương lain42sxd

📌Mỗi HADR được sắp xếp theo một loạt các chi tiết chi tiết hơn theo trình tự.

Báo cáo thu nhập liệt kê tổng chi phí trong một năm. Giả định, tổng chi phí có thể là 1 tỷ USD.

Chi phí được chia thành các phần nhỏ hơn, đỉnh điểm là các trung tâm doanh thu riêng lẻ.

Nghiên cứu này tập trung vào 2 trung tâm doanh thu: (1) phẫu thuật và phục hồi và (2) phẫu thuật cấp cứu.

Để mở rộng ví dụ gỉa định, trường hợp trước có thể có chi phí là 10 triệu USD và trường hợp sau có thể có chi phí là 5 triệu USD.

📌Theo định nghĩa của OSHPD, trung tâm phẫu thuật và phục hồi bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến “việc thực hiện các thủ tục phẫu thuật và liên quan trong và ngay sau phẫu thuật”(p2420.3[Cont.1]) và trung tâm phẫu thuật cấp cứu bao gồm các chi phí liên quan đến “phòng phẫu thuật ngoại trú có thể nhận dạng riêng.”(p2420.3[Cont.3])

Các chi phí này bao gồm chi phí phẫu thuật (ví dụ: tiền lương và vật tư), chi phí dịch vụ để duy trì OR (ví dụ: dịch vụ môi trường, vệ sinh và sửa chữa dụng cụ) và chi phí phòng hồi sức.

OSHPD không nêu chi tiết các chi phí trước phẫu thuật ngay lập tức nhưng có thể được bao gồm trong đó. Phòng mổ được sử dụng cho cả phẫu thuật nội trú và ngoại trú được phân loại là phẫu thuật và phục hồi.

Để so sánh chi phí giữa các cơ sở, mỗi trung tâm doanh thu có một đơn vị hoặc mẫu số.

Đối với các trung tâm doanh thu phẫu thuật, 📌đơn vị là số phút thời gian hoạt động, là tổng thời gian phòng mổ trong năm.

📌Thời gian được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc gây mê hoặc khi không được gây mê thì bắt đầu và kết thúc phẫu thuật.

Các bệnh viện báo cáo các đơn vị này cho mỗi trung tâm doanh thu (tiếp theo ví dụ của chúng tôi, 200,000 phút cho mỗi trung tâm).

📌Để tính chi phí mỗi phút, cơ sở chia chi phí trong trung tâm doanh thu đó (tức là 10 triệu USD và 5 triệu USD) cho số phút (tức là 200,000) để tạo ra chi phí mỗi phút (tức là 50 USD mỗi phút hoặc 25 USD mỗi phút).

Mỗi cơ sở báo cáo chi phí, số phút và chi phí mỗi phút trong HADR của họ.

Đối với mỗi trung tâm doanh thu, chi phí còn được chia thành trực tiếp (chi phí phân bổ cho trung tâm doanh thu, chẳng hạn như lương nhân viên hoặc vật tư [Bảng 2] và chi phí gián tiếp (chi phí được phân bổ từ các trung tâm phi doanh thu, chẳng hạn như an ninh, cần thiết cho việc chăm sóc bệnh nhân nhưng không thể quy cho một khoa duy nhất.

📌Chi phí trực tiếp được chia thành tiền lương, phúc lợi, phí chuyên môn, vật tư, dịch vụ mua, khấu hao, tiền thuê và các chi phí trực tiếp khác.

Một số dịch vụ được thực hiện trong phòng mổ được tính vào trung tâm doanh thu ngoài phẫu thuật và phục hồi. Các mục đáng chú ý bao gồm gây mê, vật tư được bán cho bệnh nhân (ví dụ: mô cấy và các yếu tố mô), chụp X quang, xét nghiệm bệnh lý và ngân hàng máu. Chúng tôi báo cáo các chi phí này riêng biệt với chi phí OR mỗi phút. Ước tính chi phí cho các trung tâm doanh thu này không cụ thể đối với OR; ví dụ: chi phí của một đơn vị máu được tính trung bình trên OR, phòng chăm sóc đặc biệt và cơ sở cấp cứu.

🍀Phân tích thống kê

Tất cả các chi phí đã được phân bổ thành 5th và 95th% để tính các giá trị ngoại lệ.

Các cơ sở có khối lượng phẫu thuật cấp cứu rất thấp (<10% tổng số phút phẫu thuật) có chi phí mỗi phút cao bị loại khỏi phân tích cấp cứu (điều này đã loại trừ 8 trong số 60 cơ sở trong năm tài chính 2014).

Mỗi HADR cung cấp chi phí mỗi phút cho mỗi trung tâm doanh thu. Các tác giả đã tính toán giá trị trung vị và giá trị trung bình (trung bình lớn) trên các cơ sở và phân tầng theo bối cảnh (bệnh nhân nội trú và bệnh viện cấp cứu), tình trạng giảng dạy và quyền sở hữu bệnh viện.

Việc so sánh được thực hiện trong và giữa các danh mục bằng cách sử dụng bài kiểm tra tổng xếp hạng và Kruskal-Wallis.

  • Chi phí cấp cứu và nội trú được ghép đôi cho một cơ sở nhất định bằng cách sử dụng tỷ lệ chi phí nội trú và chi phí cấp cứu. Để đánh giá xem các đồng biến (ví dụ: BV giảng dạy) có quỹ đạo chi phí khác nhau theo thời gian hay không, chúng tôi đã tiến hành phân tích sự khác biệt trong sự khác biệt bằng cách sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính tác động hỗn hợp. Các thử nghiệm hai mặt với P < ,05 đã được sử dụng để có ý nghĩa thống kê.

📝Kết quả

🚩Đặc điểm mẫu và bệnh viện, năm 2014

Trong số 445 cơ sở ở California cung cấp tệp HADR trong năm tài chính 2014, 302 cơ sở đã được đưa vào phân tích này. 75 cơ sở đã bị loại vì thiếu khả năng so sánh trong báo cáo tài chính và 68 cơ sở khác bị loại vì không đúng loại bệnh viện (ví dụ: chăm sóc tâm thần) hoặc vì không có dữ liệu chi phí phẫu thuật.

Trong số các bệnh viện được đưa vào, 78 bệnh viện (25,8%) hoạt động vì lợi nhuận, 175 (57,9%) bệnh viện phi lợi nhuận và 49 (16,2%) thuộc sở hữu của chính phủ. 30 cơ sở (9,9%) là bệnh viện giảng dạy (Bảng 1).

Số lượng xuất viện trung bình hàng năm là 7,069 bệnh nhân, với 59 trong số 302 bệnh viện (19,5%) báo cáo có ít hơn 1000 hoặc hơn 20,000 lượt xuất viện.

Số lượng phẫu thuật trung bình (nội trú hoặc kết hợp giữa bệnh nhân nội trú và ngoại trú) là 6 và đối với 60 bệnh viện báo cáo dữ liệu phẫu thuật cấp cứu, số lượng OR trung bình cấp cứu là 5.

🚩Chi phí mỗi phút của thời gian phòng mổ, được phân loại theo bối cảnh và đặc điểm của bệnh viện, năm tài chính 2014

📌Chi phí trung bình (SD) cho 1 phút thời gian OR tại các bệnh viện ở California là 37,45 USD (16,04 USD) ở cơ sở nội trú (Bảng 2) và 36,14 USD (19,53 USD) ở cơ sở cấp cứu (Bảng 3), không khác biệt về mặt thống kê (P = .65).

Tuy nhiên, trên phân tích theo cặp, tỷ lệ chi phí bệnh nhân nội trú và chi phí cấp cứu mỗi phút là 1,31 (KTC 95%, 1,10-1,51) (Bảng 3). Không có sự khác biệt về chi phí trung bình (SD) của 1 phút thời gian OR giữa các cơ sở vì lợi nhuận, phi lợi nhuận và thuộc sở hữu của chính phủ, trong cả hai môi trường (bệnh nhân nội trú: cơ sở vì lợi nhuận, $35,72 [$18,11]; cơ sở phi lợi nhuận, $38,09 [$14,55]; và cơ sở thuộc sở hữu của chính phủ, $37,94 [$17,71];  P = ,08; và cơ sở ngoại trú: cơ sở phi lợi nhuận, $35,98 [$18,92] và cơ sở thuộc sở hữu của chính phủ, $38,01; [$29,45];  P = ,66 [không có cơ sở vì lợi nhuận nào có OR trong cơ sở ngoại trú]). 

📌Các bệnh viện giảng dạy có chi phí trung bình (SD) thấp hơn so với các bệnh viện không giảng dạy ở cơ sở nội trú ($29,88 [$9,06] so với $38,29 [$16,43]; P = ,006), nhưng những chi phí này không khác biệt đáng kể ở cơ sở ngoại trú ($32,78 [$15,98] so với $37,15 [$20,55];  P = ,73).

🚩Chi phí mỗi phút, bao gồm các thành phần trực tiếp và gián tiếp, năm tài chính 2014

📌Chi phí trực tiếp chiếm 54,6% tổng chi phí ($20,40 trên $37,37) trong cơ sở điều trị nội trú và 59,1% tổng chi phí ($20,90 trên $35,39) trong cơ sở ngoại trú (Bảng 4).

📌Tiền lương và phúc lợi chiếm khoảng 2/3 chi phí trực tiếp (nội trú, 14,00 USD trong tổng số 20,40 USD; ngoại trú, 14,35 USD trong tổng số 20,90 USD), với các vật tư không thể thanh toán chiếm ít hơn 10% tổng chi phí (nội trú, 2,55 USD trong tổng số 37,37 USD; ở ngoại trú là 3,33 USD trong tổng số 35,39 USD).

🚩Xu hướng theo thời gian, bao gồm so sánh với các chỉ số lạm phát thông thường

Hình trình bày dữ liệu theo thời gian. Hình A cho thấy các thành phần chi phí (trực tiếp, gián tiếp và các thành phần phụ của trực tiếp) cho các phòng mổ nội trú.

📌Tỷ trọng chi phí liên quan đến chi phí gián tiếp đã tăng từ 39,5% lên 44,3% (P < .001), với mức giảm tương ứng về lương (29,8% xuống 28,1%; P = .01) và vật tư (6,5% xuống 4,2%; P < .001).

Hình B thể hiện chi phí điều trị nội trú, phân loại theo quyền sở hữu;

Hình C thể hiện chi phí điều trị nội trú, phân loại theo tình trạng giảng dạy;

và Hình D thể hiện chi phí nội trú và cấp cứu cho các bệnh viện có cả phòng mổ nội trú và phòng cấp cứu. 

A, Phân tích các thành phần trực tiếp, gián tiếp và các thành phần phụ trực tiếp của chi phí mỗi phút cho phòng mổ nội trú; tổng cỡ mẫu mỗi năm dao động từ 291 đến 309. B, Chi phí mỗi phút cho các phòng mổ nội trú được phân loại theo quyền sở hữu; tổng cỡ mẫu mỗi năm dao động từ 295 đến 311. C, Chi phí mỗi phút cho phòng mổ nội trú được phân loại theo tình trạng giảng dạy; tổng cỡ mẫu cho mỗi năm dao động từ 295 đến 311. D, Chi phí mỗi phút được phân loại theo cài đặt; mẫu chỉ bao gồm các cơ sở có cả phòng mổ nội trú và phòng cấp cứu với ít nhất 10% số phút phẫu thuật trong môi trường cấp cứu; cỡ mẫu cho mỗi năm dao động từ 46 đến 58.

Không có sự khác biệt thống kê về xu hướng khi phân tầng theo quyền sở hữu hoặc bối cảnh (bệnh nhân nội trú và bệnh viện cấp cứu).

Tuy nhiên, chi phí bệnh viện giảng dạy tăng chậm hơn so với chi phí bệnh viện không giảng dạy trong thời gian nghiên cứu (hệ số chênh lệch trong chênh lệch, –1,098, P < ,001).

Chi phí thời gian OR đã tăng nhanh hơn đáng kể so với thành phần y tế trong chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá tiêu dùng thành thị (eBảng 3)

🚩Các chi phí khác, năm tài chính 2014

Một số chi phí thực tế xảy ra trong OR được bao gồm trong các trung tâm doanh thu riêng biệt (Bảng 4).

📌Chi phí trung bình (SD) trong năm tài khóa 2014 là:

3,42 USD (2,94 USD) mỗi phút cho gây mê,

305,18 USD (230,81 USD) cho mỗi đơn vị vật tư y tế bán cho bệnh nhân,

167,89 USD (68,80 USD) mỗi lần chụp X quang,

78,36 USD (42,98 USD) mỗi đơn vị cho xét nghiệm bệnh lý,

và $294,07 ($146,88) mỗi đơn vị cho các sản phẩm máu.

🍁Bàn luận

📌Chi phí trung bình của thời gian OR là từ $36 đến $37 mỗi phút khi sử dụng dữ liệu tài chính từ các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa ngắn hạn của California trong năm tài chính 2014. Mặc dù tồn tại những khác biệt nhỏ tùy theo cơ sở, người trả tiền và trạng thái giảng dạy, chi phí trung bình của thời gian OR đều nằm trong khoảng từ 30 đến 38 đô la mỗi phút.

Trong số $36 đến $37 mỗi phút, $20 đến $21 là chi phí trực tiếp, với $13 đến $14 là chi phí tiền lương và phúc lợi và $2,50 đến $3,50 là chi phí phẫu thuật không thể thanh toán.

📌Các ước tính trước đây về chi phí mỗi phút chỉ giới hạn ở các nghiên cứu tại một địa điểm với sự thay đổi rõ rệt và chi tiết kế toán khan hiếm.

Ví dụ: 2 nghiên cứu về thay khớp ước tính chi phí mỗi phút là 51 USD cho “mức phí có đầy đủ nhân viên”(p1258.e1) và 113 USD cho chi phí “nhân viên và dụng cụ”.(p1785)

Một nghiên cứu về phẫu thuật cắt tử cung qua nội soi cho thấy chi phí mỗi phút cao hơn 94,14 USD cho “lương nhân viên hỗ trợ, rèm cửa, bảo trì phòng và…các hạng mục không tính phí,”(p74) trong khi một nghiên cứu về phẫu thuật chữa thoát vị ở trẻ em cho thấy chi phí mỗi phút là 6,67 USD.

Sự thay đổi này có thể phản ánh sự kết hợp của các loại chi phí khác nhau. Mặt khác, nghiên cứu của các tác giả sử dụng các nguồn lực nhất quán (tức là tiền lương và phúc lợi), trên hàng trăm cơ sở ở California và lợi ích từ các nguyên tắc kế toán được xác định rõ ràng do OSHPD bắt buộc.

Trên hầu hết các đồng biến (ví dụ: cài đặt và quyền sở hữu), chi phí mỗi phút đều ổn định, có lẽ gợi ý hiệu quả được tối ưu hóa mà không có nhiều cơ hội để cải thiện.Tuy nhiên, ngoại lệ là ở các bệnh viện giảng dạy, nơi có tốc độ tăng chi phí OR chậm hơn trong quá trình nghiên cứu. 📌Trong năm tài khóa 2014, các bệnh viện giảng dạy chi ít hơn khoảng 8 USD mỗi phút so với các bệnh viện không giảng dạy. Mặc dù số tiền này có vẻ nhỏ nhưng các bệnh viện có số lượng phẫu thuật lớn nhất trong nghiên cứu này thực hiện hơn 4 triệu phút phẫu thuật mỗi năm; do đó, khả năng tiết kiệm chi phí khi ngoại suy ở cấp tiểu bang hoặc quốc gia có thể là đáng kể.

📌Nếu chúng ta tiết kiệm được 1 phút thời gian OR thì điều đó thực sự tiết kiệm được bao nhiêu cho bệnh viện?

Ở mức 37 USD mỗi phút, thời gian OR có vẻ đắt đỏ; tuy nhiên, sử dụng con số này mà không hiểu các thành phần của nó có thể gây hiểu nhầm.

📌Gần một nửa chi phí này là chi phí gián tiếp—chi phí được tạo ra bởi các trung tâm không mang lại doanh thu như an ninh và bãi đậu xe. Các chi phí này được phân bổ cho bộ phận dựa trên các yếu tố thống kê như mét vuông. Những chi phí này nằm ngoài tầm kiểm soát của bác sĩ lâm sàng và thường nằm ngoài tầm kiểm soát của người quản lý khoa. Tiết kiệm 5 phút sẽ ít ảnh hưởng đến những chi phí này và khó có thể trở thành khoản tiết kiệm thực tế cho bệnh viện.

📌Trong số chi phí trực tiếp từ $20 đến $21, hơn hai-phần-ba ($13-$14) dành cho tiền lương và phúc lợi—một mục tiêu tiềm năng có giá trị cao.

Những mức lương này bao gồm cả nhân viên trong OR (ví dụ: ĐD vòng trong và ĐD vòng ngoài) cũng như kỹ thuật viên, hộ lý, quản lý và thư ký.

Điều quan trọng là phải xem xét nhân viên nào bị ảnh hưởng bởi các biện pháp can thiệp tiết kiệm thời gian. Ví dụ: trong một nhóm nghiên cứu ước tính mức tiết kiệm chi phí bằng cách so sánh các kỹ thuật đóng vết thương, tất cả đều nhận thấy những thay đổi nhỏ về thời gian đóng vết thương nhưng không tìm thấy sự khác biệt nào về tổng thời gian thực hiện thủ thuật. Do đó, những nhân viên không thể rời khỏi phòng sau khi đóng vết thương (tức là chi phí ĐD và bác sĩ gây mê) sẽ không được tiết kiệm.Tuy nhiên, việc tìm cách giảm chi phí lao động, ví dụ, thông qua việc giảm thời gian làm thêm giờ và lương công tác phí, có thể có lợi ích.

📌Một khoản từ 2,50 USD đến 3,50 USD mỗi phút được quy cho các vật tư không thể lập hoá đơn—các vật dụng không thể tính phí cho bệnh nhân như găng tay, gói và chỉ khâu. Mặc dù thành phần này nhỏ nhưng nó có khả năng thay đổi và nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng phản hồi về chi phí cho bác sĩ phẫu thuật có thể làm giảm chi phí cung cấp.

📌Một vài đô-la cuối cùng trong chi phí OR được quy cho các dịch vụ đã mua (ví dụ: dịch vụ sửa chữa), khấu hao (thiết bị), hợp đồng thuê và cho thuê, tiện ích, giấy phép và bảo hiểm.

🚩Do cấu trúc trung tâm doanh thu, một số chi phí không được bao gồm trong chi phí ước tính là 37 USD / phút, bao gồm vật tư được lập hóa đơn cho bệnh nhân (ví dụ: cấy ghép), gây mê, chụp X quang, xét nghiệm bệnh lý và ngân hàng máu.

📌Chi phí ước tính là 37 USD mỗi phút phản ánh mức cơ bản bao gồm các nguồn lực (ví dụ: nhân sự và vật tư) cần thiết để vận hành OR. Con số này có thể hữu ích khi đánh giá tác động của việc giảm thời gian OR, mặc dù với những lưu ý được liệt kê ở trên (tức là chi phí gián tiếp khó có thể thay đổi).

📌Các nghiên cứu trước đây đã mô tả chi phí mỗi phút cao hơn nhiều (>100 USD) thông qua việc bổ sung các trung tâm doanh thu khác, chẳng hạn như việc đưa vào một bộ cấy ghép đắt tiền.

Tuy nhiên, không giống như lãi suất cơ bản, những chi phí bổ sung này không thể tiết kiệm được chỉ bằng thời gian; do đó, những ước tính này có thể bị sai. Thay vào đó, những chi phí bổ sung này phải được nhắm mục tiêu trực tiếp bằng cách sử dụng các thiết bị cấy ghép ít tốn kém hơn, thực hiện ít thủ thuật X quang hơn hoặc gửi ít mẫu vật hơn để xét nghiệm bệnh lý.

📌Phân tích trên dựa trên cách tiếp cận trung tâm chi phí—chiến lược “từ trên xuống” trong đó tổng chi phí được chia tuần tự thành các đơn vị nhỏ hơn. Một phương pháp tính chi phí thay thế dựa trên hoạt động theo thời gian (TDABC [eTable 1]), bắt đầu từ dưới lên. Bằng cách lập bản đồ các bước chăm sóc bệnh nhân, chi phí của từng bước có thể được tính bằng đơn vị nhỏ nhất có thể (ví dụ: chi phí 1phút thời gian của ĐD). Những ước tính này có thể chính xác và khả thi hơn, đồng thời các nghiên cứu trước đây đã chứng minh tính khả thi của chúng trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, TDABC chưa được áp dụng rộng rãi, có thể do khoản đầu tư trả trước đáng kể. Bằng cách chia ước tính trung tâm chi phí thành các thành phần nhỏ nhất, như được minh họa trong nghiên cứu này, nghiên cứu trong tương lai có thể ước tính gần đúng TDABC. Một nghiên cứu gần đây của TDABC về phẫu thuật cắt ruột thừa qua nội soi ước tính chi phí nhân sự vào khoảng 10 USD mỗi phút, tương tự như những con số được trình bày ở đây.

Cuối cùng, chi phí cơ hội trong phẫu thuật đề cập đến việc mất doanh thu do hoạt động kém hiệu quả. Nếu việc tiết kiệm thời gian cho phép phòng mổ lên lịch cho một trường hợp bổ sung thì doanh thu tiềm năng này sẽ được đưa vào dưới dạng chi phí. Chi phí cơ hội khác nhau và có thể cao nhất đối với các ca phẫu thuật ngắn (ví dụ, phẫu thuật cắt cơ hoặc đục thủy tinh thể), trong đó có nhiều khả năng lên lịch cho các trường hợp bổ sung hơn.

Tuy nhiên, chi phí cơ hội đòi hỏi một trường hợp phải có lãi, trong nhiều trường hợp, điều này phụ thuộc chủ yếu vào sự kết hợp của người trả tiền.

📌Công việc phân tích chi phí phẫu thuật trong tương lai nên xem xét một số chi tiết.

Đầu tiên, những con số được trình bày ở đây có thể được tham chiếu làm điểm chuẩn cho quy trình trung bình được thực hiện tại một bệnh viện trung bình. Các nghiên cứu sử dụng ước tính địa phương có thể kết hợp những con số trên toàn tiểu bang này, cho phép so sánh cũng như cải thiện khả năng khái quát hóa.

Thứ hai, các nguồn lực có trong ước tính chi phí (ví dụ: tiền lương và vật tư) phải được mô tả rõ ràng và lý tưởng nhất là được chia thành từng khoản; điều quan trọng là phải xem xét các biện pháp can thiệp thực sự ảnh hưởng như thế nào đến các hạng mục riêng lẻ này, nếu có. Các ủy ban phân tích giá trị nên cảnh giác với việc các nhà sản xuất thiết bị hứa hẹn tiết kiệm chi phí lớn chỉ dựa trên thời gian OR.

Cuối cùng, chỉ số giá tiêu dùng và thành phần y tế của chỉ số giá tiêu dùng có thể không phù hợp khi điều chỉnh dữ liệu chi phí cho một trung tâm doanh thu duy nhất.

🍁Kết luận

Việc đánh giá giá trị dựa trên ước tính chính xác về chi phí.

Chi phí cho 1 phút thời gian phòng mổ thường được sử dụng mà ít quan tâm đến cách tính giá trị. 📌Nghiên cứu về báo cáo tài chính của bệnh viện California này cho thấy chi phí trung bình của thời gian OR là từ 36 ~ 37 USD mỗi phút, với sự khác biệt tối thiểu tùy theo bối cảnh hoặc đặc điểm của tổ chức.

📌Hơn một nửa chi phí này không thể điều chỉnh được trong thời gian ngắn, bao gồm chi phí gián tiếp và khấu hao thiết bị, do đó sẽ không tiết kiệm được trừ khi có mục tiêu cụ thể. Những con số trên toàn tiểu bang này có thể dùng làm chuẩn mực khi đánh giá các nỗ lực tiết kiệm chi phí trong phẫu thuật.

📌Cuối cùng, hiểu được thành phần của chi phí sẽ cho phép những người quan tâm đến việc cải thiện giá trị xác định được các mục tiêu có giá trị cao.

⚠️Hạn chế

Nghiên cứu này có một số hạn chế.

Thứ nhất, mặc dù OSHPD cung cấp hướng dẫn chi tiết về phân bổ chi phí, nhưng có thể tồn tại sự khác biệt giữa các cơ sở—ví dụ, tùy thuộc vào hợp đồng bồi thường, thù lao bác sĩ có thể được tính vào lương hoặc phí chuyên môn hoặc có thể không được tính vào. Cách thức các cơ sở tính đến việc chăm sóc trước phẫu thuật ngay lập tức không được nêu rõ và cũng không có quy trình kiểm tra rõ ràng để đo lường thời gian. Tuy nhiên, do có sự giống nhau về ước tính giữa các cơ sở nên ảnh hưởng của những khác biệt về kế toán này có thể là nhỏ. Hơn nữa, mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là tạo ra một ước tính tổng quát về chi phí mỗi phút phẫu thuật bất kể quy trình kế toán.

Thứ hai, nghiên cứu này chỉ cung cấp mức giá trung bình cho một thủ thuật trung bình. Như đã đề cập ở trên, đối với một số thủ thuật, các trung tâm doanh thu bổ sung (ví dụ: X quang) sẽ được tham gia. Mặc dù mục tiêu không kém phần quan trọng nhưng các tác giả tin rằng những chi phí này nên được xem xét ngoài mức cơ bản của chi phí OR. Các chi phí được bao gồm trong ước tính (ví dụ: tiền lương, phúc lợi và vật tư không thể thanh toán) có thể khác nhau giữa các hoạt động, đặc biệt nếu cần thêm nhân viên, chẳng hạn như chuyên viên truyền dịch.

Cuối cùng, kết quả chỉ giới hạn ở các bệnh viện ở California và do được miễn trừ nên các bệnh viện Kaiser không được đưa vào, hạn chế khả năng khái quát hóa.

Long Tran dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline

Hotline

(+84)365 999 115

Email

Email

info@herac.org

Liên hệ

Liên hệ

với HERAC